שלוש מיני תרומות - מושג שבועי

ויקחו לי תרומה - 

תנא ר"ח בשם רשב"ג, ג' תרומות נאמרו בפרשה זו, תרומת אדנים, תרומת שקלים, ותרומת המשכן. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה - זו תרומת אדנים, תקחו את תרומתי - זו תרומת שקלים, וזאת התרומה אשר תקחו מאתם - זו תרומת המשכן [ירושלמי שקלים פ"א ה"א]: 

 ר"ל שלש פעמים נאמרה מלת תרומה, ויקחו לי תרומה, תקחו את תרומתי, וזאת התרומה, ולפי פשוטו הול"ל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו זהב וכסף וגו', ולכן דריש שבא לרמז על ג' תרומות אלו, ומה שלא פירש כאן רק תרומת המשכן הוא משום דכוון הצווי בכאן לקחת מכל איש ותרומה כזו הלכה לתרומת המשכן, משא"כ תרומת אדנים ותרומת שקלים נגבו רק ממי שנמנו לגלגולת מבן עשרים שנה ומזכרים כמבואר בר"פ תשא ובר"פ פקודי. ועיין בבבלי מגילה כ"ט ב' תנא רב יוסף, שלש תרומות הן, של מזבח למזבח, ושל אדנים לאדנים, ושל בדק הבית לבדק הבית, ופירש"י תרומת אדנים היתה לאדנים ותרומת מזבח למזבח לקנות מהן קרבנות צבור לכל השנה דכתיב בזה לכפר על נפשותיכם. ונראה דמקור אחד לשתי הדרשות רק שבאו בשנוי לשון, רק מה שקורא בירושלמי תרומת שקלים קורא בבבלי תרומת מזבח, ותרומת המשכן היינו תרומת בדק הבית. ומה שכתב כאן רש"י ויקחו לי תרומה - לי לשמי, עיין מש"כ בסמוך בפסוק ח' אות ח' וצרף לכאן:

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.